Viens no svarīgākajiem darbiem, kas jāveic pirms jebkuras formas projekta izstrādes ir esošās dokumentācijas izskatīšana un izvērtēšana izvēlētās ieceres realizēšanas iespējām. Ir ļoti daudz dažādu faktoru, kas var apgrūtināt vai pat pilnībā liegt jaunu būvniecību vai jau esošās būves paplašināšanu. Tieši tamdēļ SIA "JD projekts" piedāvā arī plašu konsultāciju, kas nepieciešama netikai būvprojekta sagatavošanai, bet arī jau pašā iesākumā, izvēloties zemesgabalu uz kura iecerēts veikt apbūvi.

SIA "JD projekts" piedāvā šādus projektēšanas pakalpojumus

Paskaidrojuma raksts

 1. žogam
 2. lapenei
 3. sezonas būvei (siltumnīcai) bez pamatiem un ar apbūves laukumu līdz 25m2 
 4. u.c. I grupas būvju saskaņošana

Apliecinājuma karte

 1. telpu funkcijas maiņa
 2. telpu, dzīvokļa, mājas, biroju, saimiecības, ražošanas telpu plānojuma izmaiņas neskarot nesošās konstrukcijas
 3. fasādes apliecinājuma karte - ēku siltināšanas gadījumā, logu, durvju nomaiņai, lieveņu/kāpņu atjaunošanai, skursteņu remontam utt.

Būvprojekts

I, II un III grupas būvju būvprojekta izstrāde, t.i. 

 1. pirtis
 2. privātmājas
 3. rindu mājas 
 4. vasaras mājas
 5. sezonas ēkas
 6. atpūtas mājas
 7. kempingi
 8. ražošanas ēkas
 9. piebūves
 10. pārbūves
 11. būvprojekta izmaiņas
 12. u.c.

Latvijas Būvniecības likums paredz vairākus projektēšanas veidus, kuru izstrādes dokumetācija tiek sagatavota atbilstoši būves vai inženierbūves veidam. Kā vienkāršāko no projekta veidiem var minēt PASKAIDROJUMA RAKSTU, kuru var piemērot I grupas būvēm un inženierbūvēm saskaņā ar 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi". Tā ir viss vienkāršākā projektēšanas forma, kuru visbiežāk piemēro mazēkām, žogiem, lapenēm u.c. mazajām arhitektūras formām. Paskaidrojuma raksta sagatavošanu labāk uzticēt profesionālam uzņēmumam, kas palīdzēs izvairīties no nepatīkamiem pārpratumiem vai kāda normatīva neievērošanu.

Kā nākamā forma ir APLIECINĀJUMA KARTE. Šo formu var izmantot veicot plānojuma izmaiņas, funkcijas maiņu vai fasādes siltināšanu, neskarot nesošās konstrukcijas. Šo formu visbiežāk izmanto dzīvokļa plānojuma izmaiņām, telpu pielāgošanai citam saimniecības veidam u.c. gadījumos, kad nepieciešamas nelielas izmaiņas. Šo formu drīkst apstiprināt tikai sertificēts speciālists.

Kā pēdējā un visbiežāk pielietotā forma ir BŪVPROJEKTS. Šo dokumentācijas veidu izmanto viebiežāk un gadījumos, kad nepieciešams jaunbūves projekts vai esošai ēkai veikt piebūvi vai arī mainīt ēkas plānojumu, skarot nesošās konstrukcijas, kā arī citos gadījumos, kad atbilstoši normatīvam nepieciešama būvprojekta izstrāde. Šo projekta formu drīkst izstrādāt tikai sertificēts speciālists.

Projekta izstrādes process BŪVPROJEKTAM:

 1. Jāveic objekta apsekošanu, dokumentācijas izskatīšanu, pasūtītāja vēlmju izziņāšana;
 2. Nepieciešamības gadījumā jāveic zemesgabala uzmērīšana pie sertificēta mērnieka, tehnisko noteikumu saņemšana no atbildīgajām instancēm;
 3. Minimālā būvprojekta sagatavošana un iesniegšana būvvaldē, būvatļaujas saņemšana;
 4. Pilna būvprojekta sagatavošana atbilstoši būvatļaujā noteiktajiem nosacījumiem.

Nedrīkst aizmirs, ka pēc būvprojekta saskaņošanas būvvaldē un būvatļaujas saņemšanas NEDRĪKST uzsākt būvdarbus. Ja būve lietderīgā platība ir līdz 400m2, tad pasūtītājs darbus drīkst veikt paša spēkiem, bet ja lietderīgā platība pārsniedz norādītos kvadrātmetrus, tad japieaicina būvdarbu vadītājs, vai arī jāslēdz līgums ar būvniecības firmu, kā arī jāiegādājās civiltiesiskā apdrošināšana un tikai tad jaiesniedz būvvaldē iesniegums ar lūgumu atļaut uzsākt būvdarbus. Tikai pēc šīs atzīmes saņemšanas drīkst uzsākt būvniecību.

.

 .